ข้อมูลทั่วไป

       
  
 จากผลการวิเคราะห์สภาพปัญหาของกลุ่มบริหารงานบุคคล สามารถกำหนดทิศทางการทำงานของกลุ่ม ได้ดังนี้

      วิสัยทัศน์ (Vision) ... การบริหารงานบุคคลโดยยึดหลักธรรมาภิบาล โปร่งใส เป็นธรรม เสริมสร้างประสิทธิภาพและความก้าวหน้า
ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา   ให้ได้ตามมาตรฐานวิชาชีพ มาตรฐานตำแหน่ง และมาตรฐานวิทยฐานะ

        พันธกิจ(Mission)...  บริหารจัดการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1 
ให้บรรจุตามวิสัยทัศน์ และส่งผลต่อประโยชน์สูงสุดในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยยึดหลักดังนี้
       1. การบริหารงานบุคคล บริหารอัตรากำลังในเขตพื้นที่การศึกษาโดยองค์คณะบุคคลตามหลักธรรมาภิบาล
       2. มีระบบสรรหาบุคลากรตามหลักความรู้ ความสามารถที่เหมาะสมกับตำแหน่ง
       3. มีระบบข้อมูลบุคลากรที่ถูกต้องเป็นปัจจุบัน
       4. มีการเสริมสร้างประสิทธิภาพและความก้าวหน้าข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ได้มาตรฐานวิชาชีพ มาตรฐานตำแหน่ง
          และมาตรฐานวิทยฐานะ
       5. มีการส่งเสริมและพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา รักษาจรรยาบรรณ วิชาชีพ มีขวัญกำลังใจ และดำรงชีวิตในสังคม
           อย่างมีความสุข

        เป้าประสงค์ (Goals) .. 
        1. การบริหารงานบุคคลของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1 มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด
        2. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคน ได้รับการพัฒนาตามสมรรถนะหลักและสมรรถนะประจำสายงาน หรือการพัฒนา
            จากหน่วยงาน สถาบันทางวิชาการที่ ก.ค.ศ.รับรอง
        3. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคน มีมาตรฐานวิชาชีพ มาตรฐานตำแหน่ง และมาตรฐานวิทยฐานะ
        4. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคน ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ มีขวัญและกำลังใจในการปฏิิบัติงาน 
            
    
---------------------------------------------------------------------------------
   
  ข้อมูลจำนวนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน สถานศึกษา  ลูกจ้างประจำ 
                                    และอัตราจ้าง/ลูกจ้างชั่วคราว  
                                ข้อมูล  ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562

1. ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1                                จำนวน          1    คน
2. รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1                         จำนวน           4   คน
3. ผู้อำนวยการสถานศึกษา                             จำนวน       209    คน (เป็นผอ.ร.ร.วิทยฐานะเชี่ยวชาญ 2 คน)
4. รองผู้อำนวยการสถานศึกษา                        จำนวน           5   คน 
5. ครูสายงานการสอน                                    จำนวน    1,917   คน (เป็นครูวิทยฐานะเชี่ยวชาญ 4 คน)
6. ศึกษานิเทศก์                                            จำนวน          19   คน (เป็นศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ จำนวน 1 คน)
7. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 38 ค (2) จำนวน  43   คน  
8. สถานศึกษา                                              จำนวน        225   โรง  2  สาขา
9. นักเรียน                                                   จำนวน   32,714   คน
10. ลูกจ้างประจำ                                          จำนวน         79   คน
11. พนักงานราชการ                                     จำนวน        104  คน
11. อัตราจ้าง/ลูกจ้างชั่วคราว                         จำนวน        470  คน  

------------------------------------------------------------------------------------------


กลุ่มบริหารบุคคล ประกอบด้วย 3 กลุ่มงาน และ 1 งาน 

1. งานธุรการ                                                                                                                                                                                                                                                                 ขอบข่ายงานธุรการกลุ่มบริหารงานบุคคล เป็นงานที่ปฏิบัติกับงานธุรการและงานสารบรรณของกลุ่ม เป็นงานการประสานภายในกลุ่ม ทั้งในรูปแบบของการประชุมและอื่น ๆ การอำนวยการ และอำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน การประชาสัมพันธ์ ตลอดจนการประสานภายนอกกลุ่ม เพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้ปฏิบัติงานภายในกลุ่ม สามารถปฏิบัติภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ                                                                                                                                                                        ภารกิจงานธุรการกลุ่มบริหารงานบุคคล มีลักษณะงานเกี่ยวกับการรับ - ส่งหนังสือราชการและเอกสารอื่น ๆ ลงทะเบียน แยกประเภท จัดทำหนังสือราชการ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเก็บ พิมพ์ คัดสำเนา ค้นหา และติดตามเรื่อง รวบรวมเอกสารหลักฐาน ข้อมูล และสถิติของกลุ่ม การจัดทำทะเบียน การดูแลรักษาพัสดุ การอำนวยความสะดวกในการใช้อาคารสถานที่ การดำเนินการเกี่ยวกับการประชุม  การประชาสัมพันธ์ การประสานงานภายในและภายนอกกลุ่ม การจัดทำรายงานต่าง ๆ ของกลุ่มงาน และงานอื่น ๆ ที่ไม่มีในกลุ่มงานใดในกลุ่มบริหารงานบุคคล ตลอดจนงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

2.  กลุ่มงานวางแผนอัตรากำลังและกำหนดตำแหน่ง                                                                                                                                                                                             ในกลุ่มงานวางแผนอัตรากำลังและกำหนดตำแหน่ง จำแนกออกเป็น 2 งาน คือ งานวิเคราะห์และวางแผนอัตรากำลังคน  และกำหนดตำแหน่งและวิทยฐานะ  

          - งานวิเคราะห์และวางแผนอัตรากำลังคน มีขอบข่ายและภารกิจเกี่ยวกับการวิเคราะห์ภารกิจและแผนอัตรากำลังคนของครูและบุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้างประจำ ประสานการดำเนินการประประเมินสภาพความต้องการกำลังคนกับภารกิจของหน่วยงานและสถานศึกษา กำหนดจำนวนอัตรากำลังของสถานศึกษาตามเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ.กำหนดจัดทำแผนอัตรากำลังของเขตพื้นที่การศึกษา เสนอแผนอัตรากำลังเพื่อขอความเห็นชอบจาก อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา ส่งเสริมให้สถานศึกษาจัดทำแผนอัตรากำลังของสถานศึกษา นำแผนที่จัดทำแล้วสู่การปฏิบัติ ติดตามประเมินผลการใช้อัตรากำลังอย่างคุ้มค่า เหมาะสม และเสนอการเกลี่ยอัตรากำลัง การตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือนต่อ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา                                                                                                                         -   งานกำหนดตำแหน่งและวิทยฐานะ  มีขอบข่ายและภารกิจเกี่ยวกับการส่งเสริมให้สถานศึกษาจัดทำภาระงานสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา นำเผยแพร่อัตรากำลังมากำหนดตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของสถานศึกษาและหน่วยงานการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา รับคำขอปรับปรุงการกำหนดตำแหน่ง ขอเลื่อนวิทยฐานะ ขอเปลืี่ยนแปลงเงื่อนไขตำแหน่ง ขอกำหนดตำแหน่งจากสถานศึกษาดำเนินการให้มีการประเมินเพื่อขอเลื่อนวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามหลักเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ.กำหนด นำเสนอ  อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาและหรือ ก.ค.ศ.แล้วแต่กรณีนำเสนอผู้มีอำนาจตามกฎหมายมีคำสั่งการปรับปรุงตำแหน่งเลื่อนวิทยฐานะ เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขตำแหน่ง กำหนดตำ่แหน่งเพิ่ม และเสนอแนะการพัฒนาแก่หน่วยงานตามความเหมาะสมต่อไป

3. กลุ่มงานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง                                                                                                                                                                                                                    สำหรับกลุ่มงานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง  จำแนกออกเป็น 3 งาน คือ งานสรรหาและบรรจุ / งานแต่งตั้ง ย้าย โอน / งานออกจากราชการ                                                - งานสรรหาและบรรจุ  มีขอบข่ายและภารกิจเกี่ยวกับการสอบแข่งขัน สอบคัดเลือก และการคัดเลือก การแต่งตั้งหรือเลื่อนและแต่งตั้งจากผู้สอบคัดเลือกหรือผู้ได้รับการคัดเลือกการบรรจุบุคคลเข้ารับราชการใหม่......ภารกิจของการปฏิบัติเริ่มจากการสำรวจอัตราว่างข้าราชการครูและบุคลากรในสถานศึกษา หน่วยงานทางการศึกษา วางแผนจัดทำโครงการและงบประมาณด้านค่าใช้จ่ายในการสอบแข่งขัน  สอบคัดเลือก การคัดเลือก ประมาณการจัดสรรงบประมาณในการดำเนินการ ขออนุมัติดำเนินการเปิดรับสมัครสอบแข่งขัน สอบคัดเลือก คัดเลือกต่อ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา ดำเนินการสอบแข่งขัน สอบคัดเลือก การคัดเลือก และการเรียกบรรจุ แต่งตั้ง หรือเลื่อนและแต่งตั้ง ออกคำสั่งบรรจุและแต่งตั้งตามที่  อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาอนุมัติ  รายงานผลการสรรหาและบรรจุแต่งตั้งต่อผู้ที่เกี่ยวข้องต่อไป                                                                                                                                                                                                                                   - งานแต่งตั้ง ย้าย โอน    มีขอบข่ายและภารกิจเกี่ยวกับการแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา การรับโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา การบรรจุกลับเข้ารับราชการ และการปฏิบัติราชการแทน รักษาราชการแทน การักษาการในตำแหน่ง  ......ภารกิจของการปฏิบัติเริ่มจากศึกษา วิเคราะห์กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการแต่งตั้ง ย้าย โอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เสนอหลักเกณฑ์การแต่งตั้งย้าย โอน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาต่อ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา สำรวจความต้องการและความจำเป็นในการแต่งตั้งย้าย ตรวจสอบตำแหน่งว่างและอัตราเงินเดือน รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องเสนอต่อ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา พิจารณาจัดทำคำสั่งแต่งตั้ง ย้าย โอน และรายงานผลไปยังหน่วยงานและบุคคลที่เกี่ยวข้อต่อไป                                                                                                                                                                                                           - งานออกจากราชการ    มีขอบข่ายและภารกิจเกี่ยวกับการเกษียณ การลาออกจากราชการ การให้ออกจากราชการ และการออกจากราชการกรณีถูกเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู      

 4. กลุ่มงานบำเหน็จความชอบและทะเบียนประวัติ                                                                                                                                                                                          กลุ่มงานบำเหน็จความชอบและทะเบียนประวัติ จำแนกออกเป็น งานบำเหน็จความชอบ  งานทะเบียนประวัติ งานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ และงานบริการบุคลากร                                                                                                                                                                                                                                                                        - งานบำเหน็จความชอบ  มีขอบข่ายและภารกิจเกี่ยวกับการเลื่อนขั้นเงินเดือน ค่าจ้างประจำกรณีปกติ การเลื่อนขั้นเงินเดือนค่าจ้างประจำกรณีพิเศษ การจัดทำบัญชีถือจ่ายเงินเดือนข้าราชการ ลูกจ้างประจำ เงินวิทยฐานะและเงินประจำตำแหน่ง และงานขอรับเงินรางวัลประจำปี                                                                       - งานทะเบียนประวัติ  มีขอบข่ายและภารกิจเกี่ยวกับการควบคุมการเกษียณอายุราชการ การแก้ไข วัน เดือน ปีเกิดของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและลูกจ้างประจำ การจัดทำและเก็บรักษาทะเบียนประวัติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและลูกจ้างประจำ การจัดทำข้อมูลทะเบียนประวัติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้างประจำ การขออนุญาตการลา และเบิกจ่ายเงินเดือนระหว่างลาในส่วนที่เกิน 60 วันทำการ การดำเนินการเกี่ยวกับแฟ้มประวัติของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ลาออกจากราชการ หรือถึงแก่กรรม การบันทึกวันลาประจำปีในแฟ้มประวัติข้าราชการ การให้บริการคัดสำเนาทะเบียนประวัติและ ก.ค.ศ.16 (กพ.7)  การจัดส่งทะเบียนประวัติและ ก.ค.ศ.16 ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ย้ายไปสังกัดเขตพื้นที่การศึกษาอื่น การเปลี่ยนแปลงข้อมูลในทะเบียนประวัติ และรายงานข้อมูลบุคลากรทางการศึกษาถึงแก่กรรม                                                                                    - งานเครื่องราชอิสริยาภรณ์    มีขอบข่ายและภารกิจเกี่ยวกับการตรวจสอบผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน สมควรได้รับการเสนอขอพระราชการเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ดำเนินการในการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ และเหรียญจักรพรรดิมาลาแก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายกำหนด จัดทำทะเบียนผู้ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ และผู้คืนส่งเครื่องราชอิสริยาภรณ์                                                                                                                                                                                               - งานบริการบุคลากร  มีขอบข่ายและภารกิจเกี่ยวกับการขอยกเว้นการเกณฑ์ทหาร การขอมีบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ การขอหนังสือรับรอง การขออนุญาตให้ข้าราชการไปต่างประเทศ การขออนุญาตลาอุปสมบท การลาไปประกอบพิธีฮัจย์ และการขอพระราชทานเพลิงศพ 

                                                                                                


                                                                                                         ***************************