ข้อมูลทั่วไป

       
  
 จากผลการวิเคราะห์สภาพปัญหาของกลุ่มบริหารงานบุคคล สามารถกำหนดทิศทางการทำงานของกลุ่ม ได้ดังนี้

      วิสัยทัศน์ (Vision) ... การบริหารงานบุคคลโดยยึดหลักธรรมาภิบาล โปร่งใส เป็นธรรม เสริมสร้างประสิทธิภาพและความก้าวหน้า
ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา   ให้ได้ตามมาตรฐานวิชาชีพ มาตรฐานตำแหน่ง และมาตรฐานวิทยฐานะ

        พันธกิจ(Mission)...  บริหารจัดการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1 
ให้บรรจุตามวิสัยทัศน์ และส่งผลต่อประโยชน์สูงสุดในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยยึดหลักดังนี้
       1. การบริหารงานบุคคล บริหารอัตรากำลังในเขตพื้นที่การศึกษาโดยองค์คณะบุคคลตามหลักธรรมาภิบาล
       2. มีระบบสรรหาบุคลากรตามหลักความรู้ ความสามารถที่เหมาะสมกับตำแหน่ง
       3. มีระบบข้อมูลบุคลากรที่ถูกต้องเป็นปัจจุบัน
       4. มีการเสริมสร้างประสิทธิภาพและความก้าวหน้าข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ได้มาตรฐานวิชาชีพ มาตรฐานตำแหน่ง
          และมาตรฐานวิทยฐานะ
       5. มีการส่งเสริมและพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา รักษาจรรยาบรรณ วิชาชีพ มีขวัญกำลังใจ และดำรงชีวิตในสังคม
           อย่างมีความสุข

        เป้าประสงค์ (Goals) .. 
        1. การบริหารงานบุคคลของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1 มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด
        2. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคน ได้รับการพัฒนาตามสมรรถนะหลักและสมรรถนะประจำสายงาน หรือการพัฒนา
            จากหน่วยงาน สถาบันทางวิชาการที่ ก.ค.ศ.รับรอง
        3. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคน มีมาตรฐานวิชาชีพ มาตรฐานตำแหน่ง และมาตรฐานวิทยฐานะ
        4. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคน ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ มีขวัญและกำลังใจในการปฏิิบัติงาน 
            
    
---------------------------------------------------------------------------------
   
  ข้อมูลจำนวนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน สถานศึกษา  ลูกจ้างประจำ 
                                    และอัตราจ้าง/ลูกจ้างชั่วคราว  
                                ข้อมูล  ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2557

1. ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1                                 จำนวน         1      คน
2. รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1                            จำนวน        10     คน
3. ครูสายงานผู้บริหารสถานศึกษา                        จำนวน       256    คน (เป็นผอ.ร.ร.วิทยฐานะเชี่ยวชาญ 1 คน) 
4. ครูสายงานการสอน                                     จำนวน    2,123    คน (เป็นครูวิทยฐานะเชี่ยวชาญ 2 คน)
5. ศึกษานิเทศก์                                            จำนวน         19     คน (เป็นศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ จำนวน 3 คน)
6. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 38 ค (2) จำนวน         50    คน  
7. สถานศึกษา                                              จำนวน       249   โรง  4  สาขา
8. นักเรียน                                                  จำนวน   35,001   คน
9. ลูกจ้างประจำ                                            จำนวน       114   คน
10. พนักงานราชการ                                      จำนวน         97   คน
11. อัตราจ้าง/ลูกจ้างชั่วคราว                            จำนวน       407    คน  

------------------------------------------------------------------------------------------1. งานธุรการ                                                                                                                                                                                                                                                                 ขอบข่ายงานธุรการกลุ่มบริหารงานบุคคล เป็นงานที่ปฏิบัติกับงานธุรการและงานสารบรรณของกลุ่ม เป็นงานการประสานภายในกลุ่ม ทั้งในรูปแบบของการประชุมและอื่น ๆ การอำนวยการ และอำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน การประชาสัมพันธ์ ตลอดจนการประสานภายนอกกลุ่ม เพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้ปฏิบัติงานภายในกลุ่ม สามารถปฏิบัติภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ                                                                                                                                                                        ภารกิจงานธุรการกลุ่มบริหารงานบุคคล มีลักษณะงานเกี่ยวกับการรับ - ส่งหนังสือราชการและเอกสารอื่น ๆ ลงทะเบียน แยกประเภท จัดทำหนังสือราชการ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเก็บ พิมพ์ คัดสำเนา ค้นหา และติดตามเรื่อง รวบรวมเอกสารหลักฐาน ข้อมูล และสถิติของกลุ่ม การจัดทำทะเบียน การดูแลรักษาพัสดุ การอำนวยความสะดวกในการใช้อาคารสถานที่ การดำเนินการเกี่ยวกับการประชุม  การประชาสัมพันธ์ การประสานงานภายในและภายนอกกลุ่ม การจัดทำรายงานต่าง ๆ ของกลุ่มงาน และงานอื่น ๆ ที่ไม่มีในกลุ่มงานใดในกลุ่มบริหารงานบุคคล ตลอดจนงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

2.  กลุ่มงานวางแผนอัตรากำลังและกำหนดตำแหน่ง                                                                                                                                                                                             ในกลุ่มงานวางแผนอัตรากำลังและกำหนดตำแหน่ง จำแนกออกเป็น 2 งาน คือ งานวิเคราะห์และวางแผนอัตรากำลังคน  และกำหนดตำแหน่งและวิทยฐานะ  

          - งานวิเคราะห์และวางแผนอัตรากำลังคน มีขอบข่ายและภารกิจเกี่ยวกับการวิเคราะห์ภารกิจและแผนอัตรากำลังคนของครูและบุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้างประจำ ประสานการดำเนินการประประเมินสภาพความต้องการกำลังคนกับภารกิจของหน่วยงานและสถานศึกษา กำหนดจำนวนอัตรากำลังของสถานศึกษาตามเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ.กำหนดจัดทำแผนอัตรากำลังของเขตพื้นที่การศึกษา เสนอแผนอัตรากำลังเพื่อขอความเห็นชอบจาก อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา ส่งเสริมให้สถานศึกษาจัดทำแผนอัตรากำลังของสถานศึกษา นำแผนที่จัดทำแล้วสู่การปฏิบัติ ติดตามประเมินผลการใช้อัตรากำลังอย่างคุ้มค่า เหมาะสม และเสนอการเกลี่ยอัตรากำลัง การตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือนต่อ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา                                                                                                                         -   งานกำหนดตำแหน่งและวิทยฐานะ  มีขอบข่ายและภารกิจเกี่ยวกับการส่งเสริมให้สถานศึกษาจัดทำภาระงานสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา นำเผยแพร่อัตรากำลังมากำหนดตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของสถานศึกษาและหน่วยงานการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา รับคำขอปรับปรุงการกำหนดตำแหน่ง ขอเลื่อนวิทยฐานะ ขอเปลืี่ยนแปลงเงื่อนไขตำแหน่ง ขอกำหนดตำแหน่งจากสถานศึกษาดำเนินการให้มีการประเมินเพื่อขอเลื่อนวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามหลักเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ.กำหนด นำเสนอ  อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาและหรือ ก.ค.ศ.แล้วแต่กรณีนำเสนอผู้มีอำนาจตามกฎหมายมีคำสั่งการปรับปรุงตำแหน่งเลื่อนวิทยฐานะ เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขตำแหน่ง กำหนดตำ่แหน่งเพิ่ม และเสนอแนะการพัฒนาแก่หน่วยงานตามความเหมาะสมต่อไป

3. กลุ่มงานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง                                                                                                                                                                                                                    สำหรับกลุ่มงานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง  จำแนกออกเป็น 3 งาน คือ งานสรรหาและบรรจุ / งานแต่งตั้ง ย้าย โอน / งานออกจากราชการ                                                - งานสรรหาและบรรจุ  มีขอบข่ายและภารกิจเกี่ยวกับการสอบแข่งขัน สอบคัดเลือก และการคัดเลือก การแต่งตั้งหรือเลื่อนและแต่งตั้งจากผู้สอบคัดเลือกหรือผู้ได้รับการคัดเลือกการบรรจุบุคคลเข้ารับราชการใหม่......ภารกิจของการปฏิบัติเริ่มจากการสำรวจอัตราว่างข้าราชการครูและบุคลากรในสถานศึกษา หน่วยงานทางการศึกษา วางแผนจัดทำโครงการและงบประมาณด้านค่าใช้จ่ายในการสอบแข่งขัน  สอบคัดเลือก การคัดเลือก ประมาณการจัดสรรงบประมาณในการดำเนินการ ขออนุมัติดำเนินการเปิดรับสมัครสอบแข่งขัน สอบคัดเลือก คัดเลือกต่อ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา ดำเนินการสอบแข่งขัน สอบคัดเลือก การคัดเลือก และการเรียกบรรจุ แต่งตั้ง หรือเลื่อนและแต่งตั้ง ออกคำสั่งบรรจุและแต่งตั้งตามที่  อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาอนุมัติ  รายงานผลการสรรหาและบรรจุแต่งตั้งต่อผู้ที่เกี่ยวข้องต่อไป                                                                                                                                                                                                                                   - งานแต่งตั้ง ย้าย โอน    มีขอบข่ายและภารกิจเกี่ยวกับการแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา การรับโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา การบรรจุกลับเข้ารับราชการ และการปฏิบัติราชการแทน รักษาราชการแทน การักษาการในตำแหน่ง  ......ภารกิจของการปฏิบัติเริ่มจากศึกษา วิเคราะห์กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการแต่งตั้ง ย้าย โอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เสนอหลักเกณฑ์การแต่งตั้งย้าย โอน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาต่อ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา สำรวจความต้องการและความจำเป็นในการแต่งตั้งย้าย ตรวจสอบตำแหน่งว่างและอัตราเงินเดือน รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องเสนอต่อ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา พิจารณาจัดทำคำสั่งแต่งตั้ง ย้าย โอน และรายงานผลไปยังหน่วยงานและบุคคลที่เกี่ยวข้อต่อไป                                                                                                                                                                                                           - งานออกจากราชการ    มีขอบข่ายและภารกิจเกี่ยวกับการเกษียณ การลาออกจากราชการ การให้ออกจากราชการ และการออกจากราชการกรณีถูกเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู      

 4. กลุ่มงานบำเหน็จความชอบและทะเบียนประวัติ                                                                                                                                                                                          กลุ่มงานบำเหน็จความชอบและทะเบียนประวัติ จำแนกออกเป็น งานบำเหน็จความชอบ  งานทะเบียนประวัติ งานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ และงานบริการบุคลากร                                                                                                                                                                                                                                                                        - งานบำเหน็จความชอบ  มีขอบข่ายและภารกิจเกี่ยวกับการเลื่อนขั้นเงินเดือน ค่าจ้างประจำกรณีปกติ การเลื่อนขั้นเงินเดือนค่าจ้างประจำกรณีพิเศษ การจัดทำบัญชีถือจ่ายเงินเดือนข้าราชการ ลูกจ้างประจำ เงินวิทยฐานะและเงินประจำตำแหน่ง และงานขอรับเงินรางวัลประจำปี                                                                       - งานทะเบียนประวัติ  มีขอบข่ายและภารกิจเกี่ยวกับการควบคุมการเกษียณอายุราชการ การแก้ไข วัน เดือน ปีเกิดของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและลูกจ้างประจำ การจัดทำและเก็บรักษาทะเบียนประวัติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและลูกจ้างประจำ การจัดทำข้อมูลทะเบียนประวัติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้างประจำ การขออนุญาตการลา และเบิกจ่ายเงินเดือนระหว่างลาในส่วนที่เกิน 60 วันทำการ การดำเนินการเกี่ยวกับแฟ้มประวัติของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ลาออกจากราชการ หรือถึงแก่กรรม การบันทึกวันลาประจำปีในแฟ้มประวัติข้าราชการ การให้บริการคัดสำเนาทะเบียนประวัติและ ก.ค.ศ.16 (กพ.7)  การจัดส่งทะเบียนประวัติและ ก.ค.ศ.16 ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ย้ายไปสังกัดเขตพื้นที่การศึกษาอื่น การเปลี่ยนแปลงข้อมูลในทะเบียนประวัติ และรายงานข้อมูลบุคลากรทางการศึกษาถึงแก่กรรม                                                                                    - งานเครื่องราชอิสริยาภรณ์    มีขอบข่ายและภารกิจเกี่ยวกับการตรวจสอบผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน สมควรได้รับการเสนอขอพระราชการเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ดำเนินการในการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ และเหรียญจักรพรรดิมาลาแก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายกำหนด จัดทำทะเบียนผู้ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ และผู้คืนส่งเครื่องราชอิสริยาภรณ์                                                                                                                                                                                               - งานบริการบุคลากร  มีขอบข่ายและภารกิจเกี่ยวกับการขอยกเว้นการเกณฑ์ทหาร การขอมีบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ การขอหนังสือรับรอง การขออนุญาตให้ข้าราชการไปต่างประเทศ การขออนุญาตลาอุปสมบท การลาไปประกอบพิธีฮัจย์ และการขอพระราชทานเพลิงศพ 

 5. กลุ่มงานพัฒนาบุคลากร                                                                                                                                                                                                                                 กลุ่มงานพัฒนาบุคลากร จำแนกเป็น งานฝึกอบรมและลาศึกษาต่อ  งานส่งเสริมและยกย่องเชิดชูเกียรติ  งานพัฒนามาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณ  และงานประเมินคุณภาพการบริหารงานบุคคล                                                                                                                                                                                                             -  งานฝึกอบรมและลาศึกษาต่อ   มีขอบข่ายและภารกิจ งานฝึกอบรม เริ่มจากการสำรวจศึกษาวิเคราะห์ วิจัยสภาพความต้องการจำเป็นในการฝึกอบรมพัฒนา จัดทำแผนงานโครงการฝึกอบรมอัฒนาบุคลากร จัดทำและพัฒนาหลักสูตร คู่มือ นวัตกรรม และเอกสารประกอบการอบรม ดำเนินการฝึกอบรมและพัฒนาประเมินผลการฝึกอบรม รายงาน และประสานผลไปยังผู้เกี่ยวข้อง......การลาศึกษาต่อเริ่มจากการส่งเสริมและสนับสนุนให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้มีโอกาสศึกษาต่อตามความต้องการของตน และหน่วยงานทางการศึกษาตามนโยบายและหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ หรือตามข้อตกลงในการส่งไปศึกษาต่อกับสถานบันอุดมศึกษา ประสานการจัดทำสัญญาศึกษาค่อกับผู้เกี่ยวข้อง                            - งานส่งเสริมและยกย่องเชิดชูเกียรติ  มีขอบข่ายและภารกิจเกี่ยวกับการประสานการจัดให้มีงานกิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติ แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา การประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติ มอบเกียรติบัตร โล่ราววัล พร้อมเผยแพร่อย่างกว้างขวาง ส่งเสริมให้มีการนำผลงานไปประกอบการพิจารณาให้บำเหน็จความชอบ                                                                                                                                                                                                                                                  - งานพัฒนามาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณ มีขอบข่ายและภารกิจเกี่ยวกับการขอรับใบอนุญาตและการขอต่อไปอนุญาตวิชาชีพ(ปัจจุบันมีเจ้าหน้าที่คุรุสภาประจำอยู่ที่เขตเป็นผู้รับผิดชอบ)  และการส่งเสริมความมั่นคง ผดุงความเป็นธรรมในการประกอบวิชาชีพ                                                                                      - งานประเมินคุณภาพและการบริหารงานบุคคล มีขอบข่ายและภารกิจเกี่ยวกับการศึกษาวิเคราะห์ วิจัย และกำหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานด้านการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการจัดทำ และพัฒนาฐานข้อมูลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลด้านการพัฒนาระบบบริหารงานบุคคล จัดทำเครื่องมือดำเนินการประเมินผล จัดทำรายงานการบริหารงานบุคคลเสนอ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา เพื่อเสนอต่อ ก.ค.ศ. ต่อไป    

 6. กลุ่มงานเลขานุการ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา                                                                                                                                                                                      ขอบข่ายกลุ่มงานเลขานุการ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา เป็นงานเกี่ยวกับการบริหารบุคคลของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ของ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2551  ซึ่งมีลักษณะงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดประชุม  อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาทั้งก่อน ระหว่างและหลักการประชุม ที่จะต้องดำเนินการในลักษณะที่เป็นการประสานงาน การอำนวยความสะดวก และการติดตามผล ซึ่งจะต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539  และระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 ตลอดจนกฎ ระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง                                                                                                                                                                                         ภารกิจกลุ่มงานเลขานุการ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาเริ่มจากวิเคราะห์ อำนาจ หน้าที่ของ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา ลักษณะงานใดที่จะเข้าประชุมพิจารณาจาก อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา จัดทำทะเบียน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา กำหนดแผนปฏิบัติการประจำปี การจัดทำแผนหรือปฏิทินการประชุม ประสานงานกับผู้รับผิดชอบที่จะเสนอเรื่องเข้าประชุม ทำหนังสือเชิญประชม จัดเตรียมสถานที่ประชุม สื่อ วัสดุอุปกรณ์ เอกสาร หลักฐานประกอบการประชุมตลอดจนสิ่งอำนวยความสะดวกอื่น ๆ ก่อนการประชุม  ประสานและเตรียมการเบิกค่าใช้จ่ายในการประชุม การอำนวยความสะดวกในระหว่างการประชุม การบันทึกการประชุม การจัดทำรายงานการประชุม การแจ้งมติที่ประชุม การติดตามผลการดำเนินงานตามมติที่ประชุม การจัดเก็บเอกสาร การจัดส่งเอกสาร การจัดส่งรายงานการประชุมให้ ก.ค.ศ.และผู้เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ จะต้องจัดทำงานธุรการ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 ที่เกี่ยวข้อง                   การจัดทำรายงานการบริหารงานบุคคล การดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแต่ละรอบปีงบประมาณต้องจัดทำเป็นเอกสารรายงานเสนอ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาเพื่อเสนอ ก.ค.ศ.ต่อไป      

 7. กลุ่มงานวินัยและนิติการ

 ขอบข่าย/ภารกิจ

1. งานวินัย
     1.1 การส่งเสริมวินัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
               ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ
              1. ศึกษาวิเคราะห์วิจัยสาเหตุการกระทำผิดวินัย การเสริมสร้างวินัย จริยธรรมให้ข้าราชการครูและ บุคลากรทางการศึกษามีวินัยและจริยธรรม
              2. ให้คำปรึกษาแนะนำเรื่อเสริมสร้างและพัฒนาวินัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาส่งเสริมให้สถานศึกษามีการเสริมสร้างและพัฒนาวินัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
              3. จัดทำและสนับสนุนการจัดทำเอกสาร คู่มือ สื่อเกี่ยวกับการรักษาวินัยและการป้องกันการกระทำผิด วินัยของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
              4. ติดตามประเมินผลการพัฒนาวินัย จริยธรรมของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
     1.2. การดำเนินการทางวินัยและการลงโทษ
            1.2.1 การดำเนินการทางวินัยแก่ผู้กระทำผิดวินัยไม่ร้ายแรง
                     ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ
                     1. รับเรื่องร้องเรียนเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริง
                     2.ร่วมเป็นคณะกรรมการสืบสวน/สอบสวนวินัย ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด
                     3. ตรวจสอบสำนวนการสืบสวนสอบสวนพยานหลักฐานและเสนอความเห็นเพื่อให้มีการพิจารณาสั่งลงโทษทางวินัยหรือให้ความเห็นในระดับโทษทางวินัยที่ผู้บังคับบัญชาสั่งลงโทษ วินัยไม่ร้ายแรง
                     4. ประสานกับหน่วยงานหรือเขตพื้นที่การศึกษาอื่นที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการทางวินัยในกรณี ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากระทำผิดร่วมกัน
                     5. ให้คำปรึกษาแนะนำ อบรม และพัฒนาผู้บริหารข้อราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเกี่ยว กับกระบวนการดำเนินการทางวินัย
                     6. จัดทำสรุปรวบรวมเอกสารหลักฐานการดำเนินการทางวินัยไม่ร้ายแรงข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเสนอต่อองค์คณะบุคคลผู้มีอำนาจพิจารณาหรือหน่วยงานบังคับบัญชา
                     7. ดำเนินการออกคำสั่งลงโทษตามอำนาจหน้าที่ที่กฎหมายกำหนด
            1.2.2 การดำเนินการทางวินัยแก่ผู้กระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง
                     ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ
                     1. รับเรื่องร้องเรียนและสืบสวนข้อเท็จจริงเบื้องต้น ตามกรณีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาถูกกล่าวหาว่ากระทำผิดวินัย
                     2. ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยเมื่อสอบสวนข้อเท็จจริงเบื้องต้นแล้วปรากฏ กรณีมีมูลการกระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง
                     3. ร่วมเป็นคณะกรรมการสอบสวนและพิจารณา
                     4. ตรวจสอบสำนวนการสอบสวนพิจารณาพยานหลักฐานและเสนอความเห็นเพื่อให้มีการ พิจารณาสั่งลงโทษทางวินัยหรือให้ความเห็นในระดับโทษทางวินัยที่ผู้บังคับบัญชาสั่งลงโทษ วินัยอย่างร้ายแรง
                     5. ประสานงานกับหน่วยงานหรือเขตพื้นที่การศึกษาที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการทางวินัย กรณีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากระทำผิดร่วมกัน
                     6. จัดทำสรุปรวบรวมเอกสารหลักฐาน การดำเนินการทางวินัยอย่างร้ายแรงข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อเสนอองค์คณะผู้มีอำนาจพิจารณาหรือหน่วยงานบังคับบัญชา
                     7. ดำเนินการออกคำสั่งลงโทษตามอำนาจหน้าที่ที่กฎหมายกำหนด
            1.2.3 การสั่งพักราชการ สั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน
                     ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ
                     1. เมื่อมีการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนการกระทำผิดอย่างร้ายแรงและมีสาเหตุให้สั่งพักราชการไว้ก่อน
                     2. เมื่อมีการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนการกระทำผิดวินัยอย่างร้างแรงและมีสาเหตุให้ออกจากราชการไว้ก่อน
            1.2.4 การรายงานการดำเนินการทางวินัยและการลงโทษ
                     ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ
                     1. ผู้สั่งแต่งตั้งกรรมการสอบสวนจัดทำรายงานผลการดำเนินการเมื่อมีการดำเนินการทางวินัยและการลงโทษทางวินัยไม่ร้ายแรง ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเสนอให้ผู้มีอำนาจ ตามกฏหมายพิจารณา
                     2. จัดทำรายงานผลการดำเนินการเมื่อมีการดำเนินการทางวินัยและการลงโทษทางวินัยอย่างร้ายแรง ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เสนอให้ผู้มีอำนาจตามกฏหมายพิจารณา
2. งานอุทธรณ์และร้องทุกข์
       2.1 การอุทธรณ์
             ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ
             1. ศึกษาวิเคราะห์ วิจัย กฎหมาย กฎ ระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ กรณีข้าราชการครูและบุคลากรทางการ ศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษาอุทธรณ์คำสั่งลงโทษ เพื่อใช้เป็นแนวทางพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
                ให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบและการใช้สิทธิทางกฏหมายและการรักษาสิทธิ
             2. รับเรื่องอุทธรณ์คำสั่งลงโทษทางวินัยไม่ร้ายแรงของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา ตรวจพิจารณา และเสนอให้ผู้มีอำนาจตามกฎหมายพิจารณา
             3. ให้คำปรึกษาแนะนำสิทธิการอุทธรณ์และการฟ้องร้องต่อศาลปกครองตรวจสอบคำอุทธรณ์ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา   
       2.2 การร้องทุกข์
             ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ
             1. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ กรณี ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา ร้องทุกข์เพื่อใช้เป็นแนวทางพัฒนาข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ความเข้าใจ
                 เกี่ยวกับระเบียบและการใช้สิทธิทางกฎหมายและรักษาสิทธิบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบและการใช้สิทธิทางกฎหมายและรักษาสิทธิ
             2. ให้คำปรึกษาแนะนำการร้องทุกข์และตรวจสอบคำร้องทุกข์ของข้าราชการครูและ บุคลากรทางการศึกษา
             3. รับเรื่องร้องทุกข์ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษาตรวจ สอบพิจารณาและเสนอให้ผู้มีอำนาจตามกฎหมายพิจารณา
3. งานด้านกฎหมายและการดำเนินคดีของรัฐ
      3.1. การดำเนินงานด้านกฎหมาย กฎ ระเบียบข้อบังคับที่ใช้ในหน่วยงาน
             ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ
             1. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รวมทั้งการจัดระบบการจัดเก็บให้บริการทาง กฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ
             2. ให้คำปรึกษาข้อเสนอแนะและตอบข้อหารือเกี่ยวกับข้อกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ กรณีที่เป็นปัญหาทางกฎหมายให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและหน่วยงานในสังกัด
             3. ส่งเสริม อบรม แนะนำให้ความรู้และพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้เกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบวินัย
      3.2. การดำเนินงานด้านกฎหมาย กฎ ระเบียบข้อบังคับ ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับหน่วยงาน
             ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ
             1. ตรวจสอบการดำเนินการจัดทำนิติกรรม หรือ เอกสารมีผลผูกพันทางกฎหมาย ซึ่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและหน่วยงานในสังกัดมีส่วนเกี่ยวข้อง เช่น สัญญาซื้อขาย สัญญาจ้าง สัญญาเช่า สัญญาลาศึกษาต่อ
                สัญญาค้ำประกัน หนังสือรับสภาพหนี้ หนังสือมอบอำนาจ การบอกเลิกสัญญา ฯลฯ
             2. ดำเนินการรวบรวมข้อเท็จจริง และพยานหลักฐานเพื่อดำเนินการทางคดีแพ่ง คดีอาญา คดีล้มละลาย คดีล่วงละเมิดสิทธิเด็ก คดีปกครอง ในกรณีที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและหน่วยงานในสังกัด ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
                 เป็นผู้เสียหาย หรือมีส่วนได้ส่วนเสีย และประสานกับพนักงานอัยการเพื่อฟ้องคดีหรือแก้ต่างคดี
             3. พิจารณาดำเนินการหาตัวผู้รับผิดชอบทางละเมิด และการใช้สิทธิเรียกร้องติดตาม ทวง ถามให้ผู้ต้องรับผิดชำระหนี้แก่ทางราชการ
             4. ให้ความช่วยเหลือแนะนำ ปรึกษา แนวทางต่อสู้คดีแพ่ง คดีอาญา คดีล้มละลาย คดีล่วงละเมิดสิทธิเด็ก คดี    

                                                                                                         ***************************