ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชฯ เริ่มปี 2553 - 2558

โพสต์10 มิ.ย. 2560 00:00โดยกลุ่มบุคคล สพป.ชัยภูมิ 1


แบบรายงานข้อมูลการจัดทำ ID Plan คลิกที่นี่ค่ะ

โพสต์8 มิ.ย. 2559 20:37โดยกลุ่มบุคคล สพป.ชัยภูมิ 1   [ อัปเดต 8 มิ.ย. 2559 20:40 ]

เอกสารการประชุมชี้แจงการจัดทำแผนพัฒนาตนเองด ID Plan

โพสต์30 มี.ค. 2559 21:47โดยกลุ่มบุคคล สพป.ชัยภูมิ 1

โรงเรียนสามารถดาวน์โหลดเอกสารการประชุมชี้แจงการจัดทำแผนพัฒนาตนเอง ID Plan รายละเอียดตามเอกสารดังนี้

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นอัตราจ้างตามโครงการคืนครูให้นักเรียน ปี 2557

โพสต์24 พ.ย. 2557 22:45โดยกลุ่มงาน สพป.ชย.1

กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นอัตราจ้าง
ตามโครงการคืนครูให้นักเรียน เพื่อปฏิบัติหน้าที่ธุรการในโรงเรียน รับสมัครระหว่างวันที่ 
2 - 8 ธันวาคม 2557  สอบคัดเลือกวันที่ 20 ธันวาคม 2557 รายละเอียดตามไฟล์ที่แนบ

อัตราเงินเดือนสำหรับคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ. รับรอง

โพสต์24 ก.ค. 2557 23:21โดยพิพัฒน์ ตะภา

 อัตราเงินเดือนสำหรับคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ. รับรอง 

 เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

            ปรับปรุงค่าตอบแทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ปี 2556 และ 2557 ตามที่กระทรวงศึกษา เสนอ เพื่อให้อัตราเงินเดือนแรกบรรจุให้ใกล้เคียงกับข้าราชการพลเรือนสามัญ และยึดโยงตามบัญชีเงินเดือนชั่วคราวของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพรับรอง ได้รับการปรับอัตราเงินเดือนมีผลในวันที่ 1ม.ค. 2557 ดังนี้

1.บุคคลที่มีคุณวุฒิปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี อันดับครูผู้ช่วย ให้ปรับอัตราใหม่เป็น 15,050 บาท จากเดิม 11,920 บาท

2.ปริญญาตรี หลักสูตร 5 ปี อันดับครูผู้ช่วย 15,800 บาท จากเดิม 12,530 บาท

3. ประกาศนียบัตรบัณทิตที่มีหลักสูตรการศึกษาไม่น้อยกว่า 1 ปี ต่อจากวุฒิปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี อันดับครูผู้ช่วย 15,800  บาท จากเดิม 12,530 บาท

4.ปริญญาตรี หลักสูตร 6 ปี อันดับครูผู้ช่วย 17,690 บาท จากเดิม 15,430 บาท

5.ปริญญาโททั่วไป อันดับครูผู้ช่วย 17,690 บาท จากเดิม 15,430 บาท

6.ปริญญาโทที่มีหลักสูตรกำหนดเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 2 ปี ต่อจากวุฒิปริญญาตรีที่มีหลักสูตรกำหนดเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี อันดับครูผู้ช่วย 18,690 บาท จากเดิม 16,570 บาท

7.ปริญญาเอก อันดับครูผู้ช่วย 21,150 บาท จากเดิม 19,100 บาท

บัญชีอัตราเงินวิทยฐานะของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

โพสต์24 ก.ค. 2557 23:20โดยพิพัฒน์ ตะภา

บัญชีอัตราเงินวิทยฐานะของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

 แนบทายพระราชบัญญัติเงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจําตําแหนง 

 ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ ๒) 

 พ.ศ. ๒๕๕๔ 

--------------

บัญชีอัตราเงินวิทยฐานะสําหรับตําแหนงครูที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ 

วิทยฐานะ อัตรา (บาท/เดือน) 

 ครูเชี่ยวชาญพิเศษ ๑๕,๖๐๐ /   ๑๓,๐๐๐ 

                                                                       ครูเชี่ยวชาญ ๙,๙๐๐ 

                                                                       ครูชํานาญการพิเศษ ๕,๖๐๐ 

                                                                       ครูชํานาญการ ๓,๕๐๐ 

บัญชีอัตราเงินวิทยฐานะสําหรับตําแหนงศึกษานิเทศกที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ 

วิทยฐานะ อัตรา (บาท/เดือน) 

                                                                    ศึกษานิเทศกเชี่ยวชาญพิเศษ ๑๕,๖๐๐ / ๑๓,๐๐๐ 

                                                                    ศึกษานิเทศกเชี่ยวชาญ ๙,๙๐๐ 

                                                                    ศึกษานิเทศกชํานาญการพิเศษ ๕,๖๐๐ 

                                                                    ศึกษานิเทศกชํานาญการ ๓,๕๐๐ 

บัญชีอัตราเงินวิทยฐานะสําหรับตําแหนงผูบริหารสถานศึกษาที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ 

วิทยฐานะ อัตรา (บาท/เดือน) 

                                                                  ผูอํานวยการเชี่ยวชาญพิเศษ ๑๕,๖๐๐ / ๑๓,๐๐๐ 

                                                                  ผูอํานวยการเชี่ยวชาญ ๙,๙๐๐ 

                                                                  ผูอํานวยการชํานาญการพิเศษ ๕,๖๐๐ 

                                                                  ผูอํานวยการชํานาญการ ๓,๕๐๐ 

                                                                 รองผูอํานวยการเชี่ยวชาญ ๙,๙๐๐ 

                                                                  รองผูอํานวยการชํานาญการพิเศษ ๕,๖๐๐ 

                                                                  รองผูอํานวยการชํานาญการ ๓,๕๐๐ 

บัญชีอัตราเงินวิทยฐานะสําหรับตําแหนงผูบริหารการศึกษาที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ 

วิทยฐานะ อัตรา (บาท/เดือน) 

                                      ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชี่ยวชาญพิเศษ ๑๕,๖๐๐ / ๑๓,๐๐๐ 

                                      ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชี่ยวชาญ ๙,๙๐๐ 

                                      รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชี่ยวชาญ ๙,๙๐๐ 

                                      รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชํานาญการพิเศษ ๕,๖๐๐ 

 

            หมายเหตุ 

                  ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตําแหนงที่มีวิทยฐานะเชี่ยวชาญพิเศษ  ผูใดไดรับเงินเดือนสูงกวาเงินเดือนขั้นสูง

ของเงินเดือนอันดับ คศ. ๔ แลว ใหไดรับเงินวิทยฐานะในอัตรา ๑๕,๖๐๐ บาท/เดือน

พรบ.เงินเดือนเงินวิทยฐานะและเงินประจำตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา(ฉบับที่ 3)พ.ศ.2558

โพสต์24 ก.ค. 2557 23:19โดยพิพัฒน์ ตะภา   [ อัปเดต 24 พ.ค. 2558 19:12 โดย กลุ่มบุคคล สพป.ชัยภูมิ 1 ]

พรบ.เงินเดือนเงินวิทยฐานะและเงินประจำตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา(ฉบับที่ 3)พ.ศ.2558


เครื่องหมายตำแหน่งอินทรธนูของข้าราชการพลเรือนและข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

โพสต์24 ก.ค. 2557 23:18โดยพิพัฒน์ ตะภา

  เครื่องหมายตำแหน่งอินทรธนูของข้าราชการพลเรือนและข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

    การประดับอินทรธนูและเครื่องหมายตำแหน่งบนอินทรธนูเมื่อแต่งเครื่องแบบราชการนั้น ได้มีประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง การกำหนดให้ใช้เครื่องหมายตำแหน่งของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลงวันที่ ๑๖ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๓ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๗ ตอนพิเศษ ๑๐๒ ง วันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๓ หน้า ๒๕-๒๖ ซึ่งได้เทียบสิทธิการประดับอินทรธนูและเครื่องหมายตำแหน่งบนอินทรธนูเมื่อแต่งเครื่องแบบราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่รับเงินเดือนในอันดับต่าง ๆ กับข้าราชการพลเรือนสามัญตำแหน่งประเภทวิชาการ ดังนี้

  • รับเงินเดือนในอันดับครูผู้ช่วย และอันดับ คศ.๑ ขั้นที่ ๒ หรือต่ำกว่า เทียบกับข้าราชการพลเรือนตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ
  • รับเงินเดือนในอันดับ คศ.๑ ตั้งแต่ขั้นที่ ๓ ของอันดับขึ้นไป และอันดับ คศ.๒ เทียบกับข้าราชการพลเรือนตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ
  • รับเงินเดือนในอันดับ คศ.๓ เทียบกับข้าราชการพลเรือนตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ
  • รับเงินเดือนในอันดับ คศ.๔ เทียบกับข้าราชการพลเรือนตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ
  • รับเงินเดือนในอันดับ คศ.๕ เทียบกับข้าราชการพลเรือนตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับทรงคุณวุฒิ

       ดังนั้น อินทรธนูและเครื่องหมายตำแหน่งบนอินทรธนูเมื่อแต่งเครื่องแบบราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ จึงสรุปได้ดังนี้

การประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์

โพสต์24 ก.ค. 2557 23:17โดยพิพัฒน์ ตะภา

ตัวอย่างการถ่ายรูปติดบัตรข้าราชการบำนาญ

การประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์

           การประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ให้ประดับตามลำดับในประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องลำดับเกียรติเครื่องราชอิสริยาภรณ์ และตามกำหนดนัดหมายของทางราชการ และหมายกำหนดการจากสำนักพระราชวัง ในที่นี้ จะขอกล่าวเฉพาะ การประดับ เครื่องราชอิสริยาภรณ์ฯ ช้างเผือก และ มงกุฎไทย ดังนี้

  

                                                     
                             บุรุษ ท.ช.ท.ม.ต.ช. และ ต.ม. ประดับโดยสวมแพรแถบคล้องคอ โดยให้ห่วงและ 
                      แพรแถบห้อยดวงตราออกมานอกเสื้อระหว่างกระดุมเม็ดที่หนึ่ง กับขอข้างล่างที่ ขอบคอเสื้อพองาม 
                      และให้ประดับดวงตราที่มีลำดับรองลงมาไว้ระดับ กระดุมเม็ดที่สอง โดยใหแพรแถบลอดออกมา
                      ระหว่างกระดุมและขอบล่างของรังดุมพองาม
                                                                                
                                                                               
                            สตรี ให้ประดับแพรแถบห้อยดวงตราที่หน้าบ่าซ้ายทั้งหมด ทุกชั้น ส่วนเฉพาะ ท.ช. และ ท.ม. 
                       ทีมีดาราด้วยนั้น ให้ประดับเหมือนบุรุษ


                                                                              
             การสวมสายสะพายบุรุษ และ สตรี

ม.ป.ช. และ ม.ว.ม. จะสวมสายสะพายบ่าซ้ายเฉียงขวา
ป.ช. และ ป.ม. จะสวมสายสะพายบ่าขวาเฉียงซ้าย

          การประดับดารา

ให้ประดับไว้ที่อกเสื้อเบื้องซ้ายระดับใต้ชายปกกระเป๋า โดยให้เรียงลำดับสูงและต่ำในแนวเดียวกัน หรือเยื้องกันไปทางเบื้องซ้าย

ชั้นต่ำกว่าสายสะพาย ประกอบด้วย ท.ช.ท.ม.ต.ช.ต.ม.จ.ช.จ.ม.บ.ช.,และ บ.ม. 
เครื่องราชฯ ชั้น ท.ช. และ ท.ม. จะมีดาราเพื่อไว้ประดับด้วย ส่วนชั้นอื่น ๆ จะมีเฉพาะแพรแถบ ห้อยดวงตรา เท่านั้น จะสามารถประดับได้เมื่อได้รับการประกาศนามในราชกิจจานุเบกษาแล้ว

1-10 of 11