บัญชีอัตราเงินวิทยฐานะของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

โพสต์24 ก.ค. 2557 23:20โดยพิพัฒน์ ตะภา

บัญชีอัตราเงินวิทยฐานะของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

 แนบทายพระราชบัญญัติเงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจําตําแหนง 

 ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ ๒) 

 พ.ศ. ๒๕๕๔ 

--------------

บัญชีอัตราเงินวิทยฐานะสําหรับตําแหนงครูที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ 

วิทยฐานะ อัตรา (บาท/เดือน) 

 ครูเชี่ยวชาญพิเศษ ๑๕,๖๐๐ /   ๑๓,๐๐๐ 

                                                                       ครูเชี่ยวชาญ ๙,๙๐๐ 

                                                                       ครูชํานาญการพิเศษ ๕,๖๐๐ 

                                                                       ครูชํานาญการ ๓,๕๐๐ 

บัญชีอัตราเงินวิทยฐานะสําหรับตําแหนงศึกษานิเทศกที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ 

วิทยฐานะ อัตรา (บาท/เดือน) 

                                                                    ศึกษานิเทศกเชี่ยวชาญพิเศษ ๑๕,๖๐๐ / ๑๓,๐๐๐ 

                                                                    ศึกษานิเทศกเชี่ยวชาญ ๙,๙๐๐ 

                                                                    ศึกษานิเทศกชํานาญการพิเศษ ๕,๖๐๐ 

                                                                    ศึกษานิเทศกชํานาญการ ๓,๕๐๐ 

บัญชีอัตราเงินวิทยฐานะสําหรับตําแหนงผูบริหารสถานศึกษาที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ 

วิทยฐานะ อัตรา (บาท/เดือน) 

                                                                  ผูอํานวยการเชี่ยวชาญพิเศษ ๑๕,๖๐๐ / ๑๓,๐๐๐ 

                                                                  ผูอํานวยการเชี่ยวชาญ ๙,๙๐๐ 

                                                                  ผูอํานวยการชํานาญการพิเศษ ๕,๖๐๐ 

                                                                  ผูอํานวยการชํานาญการ ๓,๕๐๐ 

                                                                 รองผูอํานวยการเชี่ยวชาญ ๙,๙๐๐ 

                                                                  รองผูอํานวยการชํานาญการพิเศษ ๕,๖๐๐ 

                                                                  รองผูอํานวยการชํานาญการ ๓,๕๐๐ 

บัญชีอัตราเงินวิทยฐานะสําหรับตําแหนงผูบริหารการศึกษาที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ 

วิทยฐานะ อัตรา (บาท/เดือน) 

                                      ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชี่ยวชาญพิเศษ ๑๕,๖๐๐ / ๑๓,๐๐๐ 

                                      ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชี่ยวชาญ ๙,๙๐๐ 

                                      รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชี่ยวชาญ ๙,๙๐๐ 

                                      รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชํานาญการพิเศษ ๕,๖๐๐ 

 

            หมายเหตุ 

                  ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตําแหนงที่มีวิทยฐานะเชี่ยวชาญพิเศษ  ผูใดไดรับเงินเดือนสูงกวาเงินเดือนขั้นสูง

ของเงินเดือนอันดับ คศ. ๔ แลว ใหไดรับเงินวิทยฐานะในอัตรา ๑๕,๖๐๐ บาท/เดือน

Comments