บุคลากรกลุ่มบริหารงานบุคคล

                                                    
                                                                                ดร.เสงี่ยม ทองละมุล
                                            รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1+

                                                                             
                                                                                 น.ส.สมทรง  พรหมณี
                                                           รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล       
                
        

     กลุ่มงานวางแผนอัตรากำลังและกำหนดตำแหน่ง

 
นายอุทิศ  บุญเสนา
นักทรัพยากรบุคคล
ชำนาญการ

     
      น.ส.เกศินี  โชคสวัสดิ์
      นักทรัพยากรบุคคล
           ปฏิบัติการ

    
         กลุ่มงานสรรหา                  และบรรจุแต่งตั้ง

    นางสาวสมทรง  พรหมณี
      
นักทรัพยากรบุคคล
        ชำนาญการพิเศ


     นางคุนัญญา  ชอบจิตร
      นักทรัพยากรบุคคล
          ปฏิบัติการ


        กลุ่มงานบำเหน็จ
  
ความชอบและทะเบียนประวัติ

    นางวราภรณ์ ทองจำรูญ
       นักทรัพยากรบุคคล
            ชำนาญการ

  

  น.ส.สุกัญญา ถนอมสัตย์
         นักทรัพยากรบุคคล
            ปฏิบัติการ

        
     

   
 

   

                             
                                              
        งานธุรการ
                                       
                                                                                       
                                                       
                                                                                   
                                                                      
                                                            
         
  นางโยษิตา ชาติชนะ
                                                                     เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

                                                                               
                                                                        
                                                                         น.ส.ศิรินันท์  ช่วยนา
                                                                           เจ้าหน้าที่ธุรการ