บุคลากร


                                                             
                                                                                    ดร.เสงี่ยม ทองละมุล
                                              รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1
                                                                                
                                                                    นางพวงเพชร อัครทวีทอง
                                                               ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล       
               
     กลุ่มงานเลขานุการ            อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่ฯ

  นางพวงเพชร อัครทวีทอง
 ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล

  น.ส.สุกัญญา ถนอมสัตย์
     เจ้าพนักงานธุรการ                  ชำนาญงาน


      กลุ่มงานวางแผน
         อัตรากำลังฯ 

   
นางวราภรณ์ ตวงวิไล
    นักทรัพยากรบุคคล
     ชำนาญการพิเศษ
      นายพิชิต ทนงค์
   นักทรัพยากรบุคคล
     ชำนาญการ
     กลุ่มงานสรรหา
    และบรรจุแต่งตั้ง

  น.ส.สมทรง พรหมณี
   นักทรัพยากรบุคคล
      ชำนาญการ
    นายอุทิศ บุญเสนา
    นักทรัพยากรบุคคล
       ชำนาญการ

       กลุ่มงานบำเหน็จ
   ความชอบและทะเบียนฯ

     นางสุภิต  เจริญสุข
    นักทรัพยากรบุคคล
     ชำนาญการพิเศษ
  นางวราภรณ์ ทองจำรูญ
    นักทรัพยากรบุคคล
      ชำนาญการ  
 
 กลุ่มงานพัฒนาบุคลากร 

 น.ส.กมลฉัตร จำนงบุญ
   นักทรัพยากรบุคคล
        ชำนาญการ
   นางสุภาพร  โกมารย์
    นักทรัพยากรบุคคล
      ชำนาญการ

  กลุ่มงานวินัยและนิติการ

   นายมงคล  นกชัยภูมิ
  นิติกรชำนาญการพิเศษ

   นายสิทธิพงษ์  กาแก้ว
     นิติกรปฏิบัติการ

                                                                                              งานธุรการ
                                                                                   
                                                                                          น.ส.สุกัญญา ถนอมสัตย์     
                                                                                       เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน