บุคลากรกลุ่มบริหารงานบุคคล

                                                    
                                                                                ดร.เสงี่ยม ทองละมุล
                                        รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1
                                     
                                 
                           นางวราภรณ์  ตวงวิไล
                                                       ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล       
                
    กลุ่มงานวินัยและนิติกา

       นายมงคล  นกชัยภูมิ
     นิติกรชำนาญการพิเศษ
    

     กลุ่มงานวางแผน อัตรากำลัง

 

       
 
นางวราภรณ์ ตวงวิไล
         นักทรัพยากรบุคคล
         ชำนาญการพิเศษ


     
         น.ส.เกศินี  โชคสวัสดิ์
  นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

    
       กลุ่มงานสรรหา              และบรรจุแต่งตั้ง
    น.ส.สมทรง พรหมณี
     นักทรัพยากรบุคคล
      ชำนาญการพิเศษ      
        นายอุทิศ บุญเสนา
  นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ


     กลุ่มงานบำเหน็จ
   
ความชอบและทะเบียนฯ

   นางวราภรณ์ ทองจำรูญ
     นักทรัพยากรบุคคล
         ชำนาญการ    น.ส.สุกัญญา ถนอมสัตย์
  นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

        
   กลุ่มงานพัฒนา                   บุคลากร 
   น.ส.กมลฉัตร จำนงบุญ
    นักทรัพยากรบุคคล
     ชำนาญการพิเศษ
 น.ส.สุภัสศรณ์ พนมไพรพฤกษา
นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ

  

   
 

   

                             
                                           
                                                                      งานธุรการ
                                       
                                                                                       
                                                       
                                                            
 

                                                                     น.ส.ชรีนารถ  ต่อบุญ
                                                                                         พนักงานราชการ
                                                                                               
         
          น.ส.พันธ์ธิวา  เชื้อกุล
        ลูกจ้างชั่วคราว